ul. Wczasowa 15 A
05-127 Bia³obrzegi
Poland
N° of Participants
40
Email
irss@irss.pl
Fax
+4822-774-87-94
Phone
+4822-774-87-94
Website
irss.pl/osrodek-w-bialobrzegach

Events

  1. M³odzie¿ w Regionach, Regiony w M£ODZIE¯Y, czyli budujemy wspóln¹ strategiê wspó³pracy na 2004 rok